Goed nieuws voor drijvend Zonnepark Carvium Novum bij Lobith. De Gemeente Zevenaar heeft een definitieve omgevingsvergunning voor dit project verleend. Dit betekent dat de initiatiefnemers Wezendonk Zand & Grind, Stichting Natuurpark Carvium Novum en ontwikkelaar Wiek-II verder kunnen met de ontwikkeling hiervan.

Versterking natuur

Het drijvend zonnepark komt te liggen op de Eltenseplas bij Lobith. Het gaat bestaan uit vier eilanden met een doorsnede van 155 meter. Het ontwerp is gemaakt in overleg met de gemeente, ecologen, Natuurpark Carvium Novum en omwonenden. Daarbij is er veel aandacht voor de versterking van de natuur in en rond de plas. Zo komt er aan de oostelijke oever een nieuw, aaneengesloten rietmoeras van dertien hectare.

Inwoners kunnen participeren

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat inwoners kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Dit kan bijvoorbeeld door met een coöperatie deel te nemen aan de exploitatie of door obligaties te kopen. Om de participatie vorm te geven heeft Wiek-II inmiddels een aantal bijeenkomsten met inwoners georganiseerd. Daarbij bleek dat financiële betrokkenheid leeft bij mensen in de omgeving. Er zijn verschillende ideeën geopperd, waaronder bijvoorbeeld ook het lokaal leveren van stroom.

Vergunning nog herroepelijk

De omgevingsvergunning die gemeente Zevenaar nu verleent is weliswaar definitief, maar nog wel herroepelijk. Dat betekent dat er bij de rechtbank nog beroep tegen deze beslissing kan worden ingesteld. Er is zeker een kans dat dit gebeurt, omdat er deze zomer meerdere zienswijzen zijn binnengekomen bij de gemeente. De indieners van de zienswijzen kunnen besluiten in beroep te gaan.

Vervolgstappen

In de tussentijd gaan de initiatiefnemers verder met het uitwerken van de plannen. De volgende stap is de aanvraag van de SDE+ subsidie, die noodzakelijk is om het project rendabel te maken. Ook wordt de aanbesteding van de bouw voorbereid.