Zoals je mogelijk hebt gezien is er een vogelbroedeiland dit voorjaar 2020 geplaatst noord oostelijk in het water van Natuurpark Carvium Novum, in de hoek van het terrein nabij de Eltenseweg en het fietspad door het natuurpark, tegenover de ‘IJshut’.
Aan deze zijde van het gebied ontwikkelen zich inmiddels rietzones, diverse ondieptes en contouren van vele oevers, een nat natuurterrein in wording!

Dit vogelbroedeiland, specifiek een visdiefvlot is het initiatief van een aantal ‘natuurwerkers Kleine Geldersche Waard’. Deze vrijwilligers komen voornamelijk van het Gelders Eiland.
Het idee ontstond in gesprek met de terreinbeheerder van de Kleine Geldersche Waard. Het idee is om de visdief te faciliteren in deze oostelijke hoek.
De visdief heeft het namelijk niet makkelijk in Nederland, maar daarover zo meer.

Er zijn afgelopen winter in een loods van de firma Wezendonk bij Natuurpark Carvium Novum drie visdiefvlotten gebouwd door de vrijwilligers, dit aan de hand van een eigen 3D-ontwerp. Eén vlot voor Natuurpark Carvium Novum, één voor de Kleine Geldersche Waard, en één voor de Dierense hank nabij Doesburg.
Het vlot bestaat uit een eikenhouten opbouw, PVC drijflichamen, een bed van schelpen, en een raster rondom om te voorkomen dat andere (vogel) gasten eenvoudig kunnen landen en het visdiefvlot kunnen ‘bezetten’.
Tevens zijn er vluchtbuizen voorzien op het schelpen bed waarin de kuikens bescherming kunnen vinden tegen predatie vanuit de lucht, of bij slecht weer.

Inmiddels hebben de visdieven het vlot Kleine Geldersche Waard gevonden en zijn ook al aan het broeden, wat uniek is direct in het eerste jaar!
We zullen na het broedseizoen kijken of de gekozen ligging in Natuurpark Carvium Novum de juiste is geweest.

Verschillende oorzaken zorgen voor stagnatie in de comeback van de visdief. Ten eerste is er de nijpende voedselsituatie langs de kust en in het IJsselmeer, veroorzaakt door overbevissing. In de binnenwateren speelt vertroebeling door toegenomen voedselrijkdom (eutrofiëring) waarschijnlijk een negatieve rol voor een oogjager als de visdief.
De afname aan geschikte broedplaatsen plaatselijk spelen een rol, dat komt door toegenomen recreatie, predatie en begroeiing.

De visdief staat op de ‘rode-lijsten-soort-van-rode-lijst-vogels’. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.
We kunnen de visdief helpen door bijvoorbeeld hun leefgebieden te verbeteren of te faciliteren.

Terreinbeheerders kunnen bijdragen door te zorgen voor geschikt broedhabitat zoals op de plas van Natuurpark Carvium Novum. De locatie van deze eilanden is essentieel, ze moeten nabij goede voedselgebieden liggen zoals de oude Rijn en de natte natuur in wording van Natuurpark Carvium Novum.

Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het binnenland. Bij voorkeur broeden ze op eilandjes en andere voor grondpredatoren moeilijk bereikbare plaatsen met een vrijwel kale bodem. Visdieven eten graag kleine visjes die meestal duikend bemachtigd worden, soms vanuit een biddende positie. Visdieven overwinteren langs de West-Afrikaanse kust, van Mauritanië tot Nigeria.
Visdieven broeden in kolonies op rustige, spaarzame begroeide terreinen. Visdieven komen hoofdzakelijk voor in kustgebieden, maar ook in het binnenland zijn kolonies te vinden, in waterrijke graslanden. Ook natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren, zoals Natuurpark Carvium Novum voorzien in geschikte broedgelegenheid voor de visdief.

Trek er eens op uit naar Natuurpark Carvium Novum en beleef de natuur en ontdek o.a. het visdiefvlot.

Namens de natuurvrijwilligers, Manfred ter Heerdt

Gerard Harmsen, Wielie Arendsen, Gerard Tittse, Theo Verhoeven, Manfred ter Heerdt en Bert de Bruin